صبحی تو مترو یه خانومه جلوم وایستاده بود

خانم چادری موقر

یه چی تو مایهای مامانا

بعد یه صدای داپس داپس ضایعه ای میومد

در حد این رپ های مسخره

دستشم با یه ریتمی تکون میخورد

مونده بودم یعنی چی

آخه مادره من شما با این سنت این کارا چیه

بدجور این هنسفری و صدای آزار دهندش تو مترو باب شده

ولی خدایی از کسی تو این سنو همچنی تیپی بعید بود

اونم همچین آهنگ تندو مزخرفی

چندتا ایستگاه واگن خلوت شد گذشت خانومه رفت روبه روم نشست

دیدم به به

یه دختره اووونوره

اوووووونور

تریپ اداری

قیافه جدی و نگاه رو به جلو

بعععععععععله

صدای مذکور از ایشون بود

اون خانومه هم صلوات شمار دستش بود با ریتم میزد

:/


اینکه قضاوتو این صوبتارو کاری نداریم

:دی


ببینید چقدر ضایع شده این هنسفری که از فاصله 2-3 متری هم صدا ضایعش آدمو اذیت میکنه

بابا

توهم

سر صبح

هر اهنگ کوفتی مزخرفی میخوای خودت تنهایی گوش کن

چرا مارو به زور تو شادیهات شریک میکنی خو!

بهترین اهنگ دنیام که باشه

وقتی با صدای ویز ویز به گوش برسه مزخرف میشه

هیم همه ملت نیگاش میکنن اصلا به رو خودش نمیاره

بابا فرهنگ داشته باشید یه زره خو

:/


همچین این هنسفری رو میزاره تو گوشش صدا تا آخرررر زیاد میره تو فاز انگار الان جلو دوربین هالیوو داره بازی میکنه

نه عزیزم تو فشار قبره مترویی گل من از توهم بیا بیرون مردم ازاری نکن

والا!زندگی با آرامش سر صبح زیباست

و خداوند به ما لبخند میزند


همچنان درگیر مصاحبه ام

دعا پلیز

:(