هویجوری البته ها گفته باشم

فقط طی چند ماه اخیر که باز جنی شده و مطالب را کلا با رمز ارائه مینمودیم

رفتندیم و دیدندیم که هییییوای من

مطالب رمزی نمی آید

البته باز جای خوشجالی دارد که نمیآمد

فکرکن اگه بی رمز ییهو میآمد

مادر جان!

در بخش مطالب پیشین میتوانستیم رویت بنموییم

ولی خو

رسالت رمز که این چنین نیست

.

.

قالبمان را نیز خیلی دوست میداشتیم

بسیییییییییییییی بسیور

البته آن را هم سعی کردیم در تنظیمات قالب اینجا بکپی بپیسیم

که نشد

دلمان زیاد تنگش میشود

دلمان تنگه آن مرد و آغوش بازش برای ماه خواهد شد

دوس میداشتیم و میداریم

نیست

ولی یادش در قلبمان میماند

.

حال نمیدانم چه میشود

در بخش پرسش و پاسخ دوستی مهاجری فرموده بودند که اگر نسخه پشتیبانی را دارید در اینجا به آپلودی و آدرسش را خصوصی بدهید تا مراسم وصله پینه در خور شان آن عزیز از دست رفته برگزار شود

کردیم

آپلود و اینها را 

و از حرصمان رفتیم یک پست شیک و مجلسی گذاشتیم آن طرف که

هییی

بلاگفا

حواست باشه

جفتکی بشی میرما

فمیدی!؟!؟!


هیچی دیگر

این بلاگفا حیوانی چون به تازگی خیلی سلامت کامل نداشت 

فکر کنم که کمی زود رنج شده است

و عصابی 4حرفی!


و اینجانب

و اینجا

حس انسانی را که به تازگی در کره ای دیگر کیشت اجباری شده است را داریم

البته بین خودمان باشد

وب دیگری در همین حوالی داریم که موضوعی خاص داردو قلمی خاص و البته خااااک بسیار

و بسی ذوق مرگ از مراسم ارسال پست پیامکی

که البته 

به تازکی خر شده و مدام شماره و آدرس جدید نسیم قیطریه را برایمان میفرستندی

خو حداقل آمار چیزی را بده که خودمان جلدش نباشیم

که این را هم به گوش مسئولین رساندیم

و در حرکتی بسیوووور موودب و مخاطب کش

ایمیل زدندو گفتندی که چشم پیگیری میکنیم فلفلیش!


اینجا را چه کنم؟؟

چگونه بنویسم این افکار آشفته ی خسته ام را؟


فعلا که فین فین شدیدی داریم

در این دانشگاه خراب شده که یک سالیست در آن مشغول اشتغال هستیم 

و خیر سرش دانشگاه 1 کشوریست

هم آدمهای روان پاکی رویت میشوند

که از قضا

مسئولین را متشکل شده اند

اول رنگ

درب به درب

بعد تخریب یهوووی همه سرویس بهداشتی های دانشکده

بدون فکر به فشار روحی روانی جسمی به ام بندگان بیگناه خدا

بعععد هنو بکوب بکوب تمام نشده 

رنگگ باز

و ما ماندیمو 

صدای برش سنگگگ

و بوی لططیف رنننگ!

جانم قافیه


راستی 

اینجا چرا آیکون و شکلک ندارد؟

هااا

مسئولین؟


اینست دیگر

یهو مینیمالی میشویم 

و یهو توماری

همین است که هست

والا


دل نگران فرزند 7ساله ام هستم

نمیدادم در کدام فضای مجازی سردرگردان است

عایا براستی همه اطلاعات را میجویند؟؟

راستی رمزی ها چیه میشود؟؟

رمزی می آیند خانه جدید

یا باید یهووو بدوام همه را برمزم؟؟


ای بابا

هرکس به طریقی دل ما میشکند

خو تعلق خاطر داریم

آنجا روند تکامل اینجانب ثبت شده است

خاطرات ملسمان

کامنتها رو بگوووووووو


هیی

 خدا بزرگ است

اینجانب دیگر مغزش قد نمیدهد

خستست

خسته


و همچون قبل


زندگی زیباست

و خداوند به ما لبخند میزند


شادزیو.