این حجم از سرزنش در توانم نیست

زیرش دارن خفه میشم

مگه میشه یه ادم اینقدر بد

یه ادم اینقدر غریبه با اطرافیانش

مگه میشه ایییینقدر تفاوت تو فهم هم

.

.

.

+اونوقت به من میگی برو ساق بخر به خودش برس ارزش قایل باش...

باید بزارمش دم باغچه گوش تا گوش سرشو ببرم تا بشریت خلاص بشه از شرش

.

.

تا کی قراره ادامه داشته باشه این خط ممتده مضحک