اندر احوالات ما اینکه

بعد یک ماه دوباره جیره نت مان را دادند

20گیگ نا قابل

از صبح در حال ردیف کردن در لیست دان هستیم


گلاب به رویتان دلو رودمان شدید میپیچد

ولی مقاومت میکنیم که وضوی گرفته نپرد

حوصله وضو دوباره با ضد آفتاب را نداریم :/


همسر دوستجانمان فردی بسور مقروض (؟؟) به حیا بوده است

بسیار خجالتی 

2روز بعد از عقد هنوز هم را ندیدن

از باب خجالت که ای بابا حالا میگن این پسره همش اینجاست

و کسی نیست بزند در سرش 

که اخه اوشکول جان زنت شده

به درک که ملت چه میگویند

حالش را ببرید اول زندگی

تو این دختر را برای همه عمر خواهی داشت

ولی همه عمر منهای 2روز اول عقد

خاااک بر سرت!

و ما هم مغز متفکر ماجرا هی نقشه میکشیم برای دوست جان که تو خود باید رابطه را مدیریت بنمویی

و ان دیگری دوست تازه متاهل که متنی ریز از لبخندهای ریز ریزش خواندیمو لپ خود را نازی کردیم و برایش بسی زیاد ذوق

به خدا اگر فکر کنید که 1% دلمان خواسته باشد

اصصصصلا!


نظرتان پول 12قسمت شهرزاد را بدهم؟

چطور از خانواده دنگ بگیرم

نمیشود که همه زحمات روی شانهای سنگین اینجانب باشد که !!زندگی در این روزمره گیهای مسخره زیباست

و خداوند به ما لبخند میزند


شادزی