مغزم فلج شد 

هنگ

این پست

داغانم کرد

اصلا دوست ندارم تجسم کنم

و یا روزهای پیش رومو قیاس کنم


چقدر زندگی غافلگیر کنندست

میگن فرشته مرگ از چیزی که فکرشو بکنی نزیک تره

به قول راننده دوست مون 

صف، یک نفر رفت جلو!

چقدر زندگی کوتاه

...


سندرم نوشتنم اوت کرد

زیاد شد

تلخ شدم

یادم اومد

پاک کردم


زندگی حتما همچنان زیباست

چون خدا به ما لبخند میزنه


واس همینه که میگم 

اول پست بزارید

بعد وب گردی کنید

:/