فک کنم کلاس دوم یا سوم بودم

دیرم شده بودو بدو بدو آماده شدم

مامان اومد جلو در راهیم کنه

که یهو تا حسین منو دید زد زیر خنده:

کجا؟؟؟ تعطیله، فیتیله!

0_________0

منو مامان آسمونو نگاه کردیم آفتاااااااااااابی

دریغ از یه کف دست ابر

گفتیم باز این عامل شرارت محل داره شیطونی میکنه

ولی بعد دیدم نه

تعداد بچهای ولو در محل بیشتر از حجم معمول این ساعته

.

.

.

و این چنین بود که با عامل آلودگی هوا در تعطیلی مدارس کلانشهر

آشنا شدیم

.

با تشکر ویژه از حسن جان که برای اثبات مثل ما چقدر خوبیمو همه چیز خوبه و کارامون خوب بوده از هفته پیش بچهای کوچیکو مجبور کرده در آلودگی غلییییییییییییییط به دنبال علمو دانش باشن

که مبادا آقایون برن زیر رادیکال!

.

.

خواهرانه مهد کودکی ما در منزل و ما هم در اینجا

.

.

.

زندگی حتما در روزهای آلوده هم زیباست

و خداوند حتما در آلودگی هم لبخند میزندشادزیو