موقع خواب خیلی حس خوبی داشتم

راحت

هواهم کمی خنک

زدم به ریلکسیشین!

تمرکز

روی نفس کشیدن تمرکز کردم

از صورت شروع کردم

تک تک اجزای صورت

گردن

گتف

دستا


...

کاملا آروم

نم نم تجسم کردم که میرم بالا

روح میره

خومو از بالاتجسم کردم

از سقف رد شدم

محله

چراغا


زانوم خارید

:/


آروم آروم

بازم تلاش


بح بح چه هوای خنکی

چندتا ابر

ولی ستارها معلومه


کمرم خارید

:/


مهم نیست

حالم خوبه

حسم خوبه

چقدر خوب


سرم خارید:/


هیچی دیگه

حس کردم یه خارشکی از پام داره میاد بالا

گفتم الان میرسه به مخم 

کرکره رو میکشه پایین

روحم بیرون جا میمونه

شوخی شوخی یهو مردم چی

والا!


شادزی در حس خوب زیباست

و خداوند هم به ما لبخند میزند


مرگ مسخره هم مسخرستا!شادزیو