عایا براستی اینجانب فکره تغیر شغل در سر دارد؟

اینجانبی که میدونه کسی نمیاد پرووو قدم زنان سوت زنان 45 دقیقه تاخیر میرسه؟

اینجانبی که بعد ساعت کاری میمونه تا 6 فیلم میبینه؟

اینجانبی که تهههه نت دان رو در اورده؟

اینجانبی که کمال سو استفاده رو از همکارانه دانشجوی دکتراش میبره؟


نه باووو


اینجانب فقط دنبال اینکه شرایط همینجا بهتر بشه

مگرنه پیوست به پست قبل

مگه تغییر آسونه 

والا!

:دی


زندگی زیباست 

و خداوند به ما لبخند میزند


شادزی