جوش مجلسی چیست؟

به جوش های که در مناطق خیلی تابلوی چهره

به صورت خییییلی تابلو و بزرگ و در پاره از مواقع دردی 

قبل از مجالس مهم

همان روز مجالس مهم

و همون دورو بره مجالس مهم

نمایان میشود را جوش مجلسی مینامند!


خواهر دیشب گفتن:

فکر کنم یه مجلسی تو راه باشه، این جوشه رو چونم طبیعی نیست!

نماز صبح که پیشانی مبارک را رو به مهر نهادیم 

احساس درد خفیفی نمودندی

که نم نم برجستگی نیز حس میشود

و گویای وجوده یه دانه " جوش مجلسی" میباشد

(تف هم به ریا البته:دی)


این مجلس یعنی کی میتواند باشد؟

این مجلس یعنی چی میتواند باشد؟

قرار است در این مجلس چه اتفاقی بی افتد؟

:دی


زندگی با جوش مجلسی هم زیباست

و خداوند به ما لبخند میزند


الکی مثلا سر یه جوش جو دادم :دی


شادزیو