دارم رزومه ایمیل میکنم

امروز صبح که میومدم با یکی از همکارا صحبت میکردم

گفت موقعیت رو از دست نده

بسپار

ولی تا کاری پیدا نشده اینجارو ول نکن

بهشون فرصت بده شاید شرایط اونجوری که میخوای شد

سریع تصمیم نگیر

...


تو این سالها اینقدر رفتم مصاحبه که متخصص شدم

نقشه تهران رو به لطف همین مصاحبه ها حفظ شدم

مخصوصا مسیرا و اینکه با چیو چجوری برسم


یعنی بازم داره شروع میشه؟

بازم باید شروع کنم


حقیقتش یکم از مصاحبه ... ترس نه ولی شرطی منفی شدم

وقتی یادم میوفته چققققدر و چه جاهایی رفتم


نمیدونم

انشالا هرچی که خیره به دلم بیوفته


برام دعا کنید


شادزی