عاغا این قضیه 180 چیه؟

مگه اینجا دیاره چشم بادومیاست که ملت همه کوتاه

حالا قده 180 

اونم برای آقا بشه بلللللللللللللللند؟!؟!؟

چه وض اخه


خانواده 3خاستگار گذشته اینجانب در تماس تیلیفونی با مادره گرام

تاکید شدییییییییییییید به قد بللللللللللللللللللند شازده داشتند

و با اعتماد به سقف مثال زدنی می فرمودند

180 سانتی متر!

0________0


خو حالا

اینگار میل بسکتباله

هنر نکرده که

تازه میشه نرمال

والا زمان دانشگاه اینقدر 184-186-190 تو دستو بال ما ریخته بود که اینا اصلا به چشم نمیان

والا!


همسر یکی از دوستان هم قده منه

شایدم یه ریزه کوتاه تر

ولی میبینمشون فقط نیشم بازه

از بس عشقن این دوتا

^____^

مگه به قده اخه


جالبه این شباهتا

همه 180

نه 179

نه 181


عین اسامی خاستگارا

3فقره   حمیدرضا

1فقره   حمید

2فقره  وحید

البته یه مورد ابوالفضل و مجید هم بود که در نطفه منتفی شد

2 فقره از کل موارد سید بودندی ^__^


ولی خو از الان بدونید

بابای علیپارسا جانم 

ح در نام 180 قد میباشد

0___0

خخخخخخخخخ


زندگی با این روان پاکهای تخم 2زرده زیباست

و خداوند حتما بهشون میخنده


شادزیو

:))