آخ آخ آخ

گلاب به روی مبارکتان

دیشم اد موقع خواب این دلو روده ما لج کرد

آی میپیچید

آی میپیچید

داغان طوری ناک

هی میگفتم عزیزم بکپ دیر است من باید 6ساعت دیگر بیدار شوندی


هرچه که ما در طول روز به اون بی محلی میکنیم 

در شب هر ابراز وجود مینموید و جلب توجه

آخه دلو روده هم اینقدر کینه ای

2زار شعور داشته باش بفهم دییییییییییره


لج و لج بازی گه نمیشود

بلاخره باید مشخص باشد رئیس کیست


اگر امروز کوچکترین توجه ای نثارش کردم

کینه ایه عقده ای بی ملاحظه


زندگی با دلو روده زبان نفهم هم زیباست

خداهم که دیگر هار هار هار


والا


شادزی