چقدر خوشحالم که باز وب مینوسم و وب میگردم

هرچند محدود

ولی خوشحالم

اونم پست بزارم باز نتونستم جلو خودمو بگیرم

اول خوندمتون

دیگه نوشته خودم پرید

چقدر خوبه

چقدر من خوبم

با تمام اخلاقای گندم

از اینکه با یه موضوع کوچیک خوشحال میشم بیشتر از اینکه با یه موضوع کوچیک ناراحت میشم خوشم میاد

حتی اگه این مسایل توی تعریفا و نوشتهای دیگران باشه

با نوشتهای خوشمزه حتی چند خطیتون ذوق میکنم

جای شما ها لپ خودمو میکشمو میگم

:عجیییجم ^___^

و با نوشتهای سختتون هم ناراحتو یه صلوات که دلتون آرون بشهزندگی با همین دور همیا زیباست

و خداوند به همه ما لبخند میزند


شادزی