اگه خواستید جوهر مهر تون رو احیا کنید

و طبق رسالت وجودیش

گند زد به دستتون

ناخونا

و از قضا هم عروسی و مجلسی دعوت بودید

بهترین راه الکل

زااااااااااااارت پاک میکنه

^_____^

فقط مراقب باشید که قبلش انگشتتون با لبه برگه زخم نشده باشه :/یه آن دیدم همه همکارای طبقه با مهرشون اومدن بالا سرمن

- توکه دیگه دستت کثیف شد مهر مارم درست کن دیگه

0________o

ای سواستفاده گرها


پاک کردن جوهر خودکار و مهر با الکل

:دی