از روزایی که بیکارم متنفرم

حس میکنم تو باتلاقم

حس میکنم یه زالو چسبیده بهم داره میمکه همه وجودمو

سرگرمی


ذهن رو باید مشغول کرد

قبل از اینکه اون مارو مشغول کنه

قال اینجانب (ره)


امان از مرض مزخرفه "که چی"


شاد