تا حالا شده قدم های بلند برداری

راه بری ولی فکر کنی که داری درجا میزنی؟

سعی کنی قدمهای بلند و سریع داشته باشی

ولی سرعت خییییییییلی پایینی داشته باشی؟


چند روزیه اینجوریم

با قدمهای بلند راه میرم

تقریبا سریع

که مثلا بشه پیاده روی روزانه

مثل همیشه

ولی این چند روز

احساس میکنم سرعتم مورچست

هرچی میرم

انگار نمیرم

انگار درجام

اصلا جلو نمیرم

یعنی چی؟

جلل الخالق!


زندگی در قدمهای بلند زیباتر است

و خداوند به مالبخند میزند


شادزی