هفته دیگه عقده دوست جانمان هست

دوست جانه 15ساله

هفته قبل هم عقد همزاد جان مجازیمان

صفر امسال عجب صفرررررررررری بودا!

خو خدایا ..

هیچ

خوشبختشان بنمویفکر کنم بسی زیاد احساس تنهایی بکنیم

و دلتنگی برای خاطرات خوشمزه مان

آن پیاده روی های ساعتی و وجبی در نقشه

آن تست فست فوتها و کافی شاپها

آن خرید های خرکی

آن ریاضت های اقتصادی

آن نق نق زدنها


چه مشود کرد

جز دعای خوشبختی

:)


زندگی در شادی دوست جانها زیباست

و خداوند به همه لبخند میزند


شادزیو