بعد اون کامنت دوست جانی که باعث فوران عصبانیتو پست قبل شد

سرم گرم کار شدو همه کارای همکارا که ت برفو ترافیک مونده بودن هم انجام دادم

مادرو دوستان زنگو پیام که چه خبره اونجا؟ شلوغ پلوغه؟

منم شووووووووووووت

نه بابا ملت همه ذوق مرگ عکس برفی، خبر نیس!!!!!!

شب تو اخبار تازه فهمیدم که بح بح دم گوش ما تو سوله چه خبرا که نبوده

عجب گردگیریییییییییی

ستاره دار نشن صلوات!


مصداق بارزه در در برف فرو بردن بودم یعنیازندگی در گردگیری زیباست

و خداوند به ما لبخند میزنداین دستکشا که ناخونارو سیاه میکنه رو واس چی میدوزن خو؟!!!شادزیو