خیلی خوشمزست که بعد یه مدت برگردی از نو خودتو مرور کنی

نوشتهای یک ماه

یک سال

پیش خودتو بخونی

جالبه

یکمم ممکنه تلخ و شیرین باشه و اذیت بشی حتی

ولی دیدن بزرگ شدنت به چشم خودت

خیلی جالبه


زندگی زیباست

وخداوند به ما لبخند میزند